Personuppgifts­policy

1. Personuppgiftspolicyns omfattning

1.1 Nedan beskrivs hur Rubin Medical AB, org. nr 556667-6721, med adress Box 30044, 200 61 Limhamn, (”Rubin Medical”, ”oss” eller ”vi”), behandlar personuppgifter.

1.2 Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

1.3 I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår personuppgiftspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

1.4 Vänligen notera att denna personuppgiftspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka Rubin Medical är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

2. Personuppgifter som behandlas

2.1 Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som patient:

(a) namn;

(b) adress;

(c) e-postadress;

(d) telefonnummer; samt

(e) uppgifter du lämnar i dina kontakter med oss.

2.2 Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kontakt inom vården:

(a) namn;

(b) e-postadress;

(c) telefonnummer; samt

(d) uppgifter om din arbetsgivare, dess adress och din titel.

2.3 Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som anställd hos någon av våra samarbetspartners:

(a) namn;

(b) e-postadress;

(c) telefonnummer; samt

(d) uppgifter om din arbetsgivare, dess adress och din titel.

2.4 Därtill kan vi komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kontaktar oss via hemsidan:

(a) namn;

(b) serienummer på produkt;

(c) telefonnummer;

(d) e-postadress;

(e) adress; samt

(f) uppgifter du lämnar i dina kontakter med oss.

3. Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

3.1 Personuppgifter som kan hänföras till dig som patient behandlas för ändamålet att nå ut med marknadsföring av våra produkter och tjänster samt med därtill relaterad information till dig. Behandlingen sker på basis av ditt samtycke.

3.2 Personuppgifter som kan hänföras till dig som kontakt inom vården behandlas för ändamålen att upprätthålla affärsrelationer, genomföra kundenkäter, administrera avtal med din arbetsgivare, arrangera utbildningar, inklusive informationsträffar samt marknadsföra våra produkter och tjänster. Behandlingen för dessa ändamål sker på basis av vårt berättigade intresse av att utföra sådan personuppgiftsbehandling.

3.3 Personuppgifter som kan hänföras till dig som anställd hos någon av våra samarbetspartners behandlas för ändamålet att upprätthålla affärsrelationer och administrera avtal med din arbetsgivare. Behandlingen för dessa ändamål sker på basis av vårt berättigade intresse av att utföra sådan personuppgiftsbehandling.

3.4 Personuppgifter som kan hänföras till dig som kontaktar oss via hemsidan behandlas för ändamålet att återkoppla till dig och/eller nå ut med marknadsföring av våra produkter och tjänster. Behandlingen sker på basis av ditt samtycke, som lämnas i samband med att du kontaktar oss via hemsidan.

 

4. Lagring av personuppgifter

4.1 Vi lagrar personuppgifter som kan hänföras till dig som patient som behandlas för ändamålet att nå ut med marknadsföring av våra produkter och tjänster samt relaterad information, så länge vi har ditt samtycke att behandla dessa personuppgifter för detta ändamål.

4.2 Vi lagrar personuppgifter som kan hänföras till dig som kontakt inom vården, eller som anställd hos någon av våra samarbetspartners, så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om vi informeras om att din ställning som relevant kontakt hos vårdgivaren eller samarbetspartnern upphör, bevarar vi endast sådana personuppgifter som vi behöver för att administrera avtal med din arbetsgivare (eller tidigare arbetsgivare).

4.3 Vi behandlar uppgifter hänförliga till dig som kontaktat oss via hemsidan för ändamålet att nå ut med marknadsföring av våra produkter och tjänster samt relaterad information, tills du återtar ditt samtycke till vår behandling för detta ändamål.

4.4 Vi behandlar uppgifter hänförliga till dig som kontaktat oss via hemsidan för ändamålet att återkoppla till dig, tills du återtar ditt samtycke till vår behandling för detta ändamål, men som längst i ett år från den senaste kontakten.

4.5 Vi behandlar alltid personuppgifter så länge och i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt lag.

4.6 I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

 

 

5. Mottagare

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som tillhandahåller hostingtjänster eller andra IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas endast i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

6. Dina rättigheter

6.1 Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

6.2 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

6.3 Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

6.4 Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

6.5 Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av Rubin Medicals berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

6.6 Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

6.7 Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

6.8 Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter genom att lämna in klagomål till Datainspektionen.

7. Tillägg och ändringar

Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna personuppgiftspolicy. Om vi gör det kommer vi att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida. Om så sker så ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade personuppgiftspolicyn.

 

8. Kontakta oss

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, är du välkommen att kontakta oss på info@rubinmedical.se.

Denna personuppgiftspolicy gäller från och med den 2021-09-28