Viktigt

CGM är till för att följa vilken riktning ditt blodsocker är på väg och hur snabbt det förändras.

Kontinuerlig glukosmätning, CGM

Beskrivning

Insulinpumpen Animas® Vibe™ kombinerar den allra senaste Dexcom G4™ PLATINUM sensortekniken med avancerad pumpteknologi. Det betyder att du får både funktionen CGM och alla andra funktioner som Animas insulinpumpar är kända för, t ex att de är vattentäta och hållbara, har finjusterad dosering och en färgdisplay med hög kontrast. Genom att använda CGM funktionen får man större möjlighet att förbättra sin blodsockerkontroll jämfört med enbart pumpbehandling.

 

Grunderna i hur du använder kontinuerlig glukosmätning (CGM)
För att kunna se trendkurvor och grafer i Animas® Vibe™ måste en sensor och en sändare appliceras på kroppen (magen eller övre delen av skinkorna för barn 2-18 år). Sensorn sätts i underhudsfettet där den kontinuerligt avläser glukosnivån i vävnadsvätskan (kallad interstitialvätska). En sändare sätts sedan fast på sensorn. Vid kontinuerlig mätning sänder den lilla sensorn sensorvärdena till pumpen var 5:e minut. Du kan se om ditt blodsocker är på väg upp eller ned och hur snabbt det rör sig. Du kan se dina trender under olika tidsperioder och tillsammans med blodsockervärden tagna från fingertoppen göra insulinjusteringar så snart de behövs.* Det är mycket viktigt att notera att sensorvärdet från interstitialvätskan skiljer sig något från den sockernivå som finns i blodet. Sensorns uppgift är inte att berätta vilket blodsockervärde du har — det är fortfarande en uppgift för din blodsockermätare. Istället följer sensorn hur ditt blodsocker beter sig, vilket är något mätaren inte kan göra.

Se trenden med tydliga, pedagogiska färgerAnimas
Pedagogiska trendpilar och grafer i olika färger visar vart glukosnivån är på väg och hur snabbt det rör sig. Färgerna (röd, grön och blå) gör det lätt att tolka informationen på skärmen. Informationen går snabbt att tolka och tillsammans med resultaten av dina blodsockertester tagna i fingertoppen får du hjälp att justera insulindoserna.

En veckas mätperiod
sensorAnimas® Vibe™ är den enda pump som används tillsammans med en sensor som är godkänd i hela 7 dagars användning. Se en hel veckas mönster och trender. Dexcom Sensorns appliceringsnål är en av de tunnaste på marknaden. Storleken kan närmast jämföras med nålen i ett infusionsset. Sensorn levereras med en integrerad nål och applikator (ett allt-i-ett system) och är för engångsbruk. Den appliceras under huden med hjälp av applikatorn och hålls på plats med tejp.

Liten, tunn sändare
DexmitterSändaren (Dexmittern) är liten, tunn och batteridriven. Sändaren är flergångs (sensorerna är engångs) och har en garantitid på 6 månader. Den sänder trådlöst dina CGM värden direkt till insulinpumpen, så att du kan läsa av dem på displayen.

Utmärkt noggrannhet
Dexcom G4™ PLATINUM sensorn har utmärkt noggrannhet, framför allt i det hypoglykemiska området (2,22–4,44 mmol/L)†. Detta ger möjlighet att finjustera insulindoseringen med hjälp av CGM trenden*. En nyligen publicerad jämförande studie visar att Dexcom G4 Platinum har marknadens bästa noggrannhet . Det var också den sensorn som majoriteten av de medverkande föredrog att använda.

Enkla kalibreringsregler
Genom kalibreringar två gånger om dagen synkroniseras dina tester i fingertopparna med ditt CGM-system, så att värdena motsvarar varandra. Dexcom sensorerna kan kalibreras när som helst om ditt blodsocker ligger mellan 2,2 och 22,2 mmol/L#.

Personligt anpassad
Trendgrafer i pedagogiska färger visar om blodsockret är lågt, högt eller ligger inom målområdet, i förhållande till de låga och höga varningar som ställts in i pumpen. Våra anpassningsbara varningar kan tala om ifall du börjar bli hög eller låg. Dessutom finns det en trygg extra säkerhetsvarning, för lågt blodsocker på 3,1 mmol/L , som inte går att stänga av. Genom en praktisk snooze funktion får du en upprepad varning, för extra trygghet.

Nedladdning via Diasend®
Du använder Diasend® för att ladda ner data från din Animas® Vibe™ och blodsockermätare.‡ Informationen lagras på den säkra Diasend® webbplatsen. Du ser dina värden i diagram och grafer och du kan dela denna information med ditt vårdteam – även mellan återbesöken.**
Diasend nedladdning är en kostnadsfri tjänst.

 

*Du måste bekräfta dina glukosmätningar med ett test i fingertoppen innan du gör något.
#Kalibrering måste göras minst var tolfte timme.
† 60 patienter följdes under 7 dagars användning av Dexcom G4™PLATINUM sensorn. Sensorn kalibrerades efter den första timmen och därefter ungefär var tolften timme med manuell inmatning av SMBG från en OneTouch® Ultra2 mätare
‡Du måste installera Diasend® Uploader för att kunna ladda upp dina data till ditt Diasend®-konto.
**Diasend® är kompatibelt med PC-datorer som körs med Microsoft® Vista®, Microsoft® Windows® XP, Windows® 7 samt med Apple-datorer som körs med MAC OS® 10.5.7 eller senare
¥DexCom G4™PLATINUM sändare är vattentät ner till 2,4 meters djup i 24 timmar

Avsedd användning
Insulinpumpen och CGM-systemet Animas® Vibe™ (Animas® Vibe™-system) är indikerat för kontinuerlig subkutan infusion av insulin för behandling av insulinkrävande diabetes. Animas® Vibe™-systemet är också en anordning för glukosmätning som är indikerad för att upptäcka trender och spåra mönster hos vuxna och barn från 2 år med diabetes. Animas® Vibe™-systemet är avsett att användas av patienter i hemmet samt på sjukvårdsinrättningar. Animas® Vibe™-systemet är indikerat för användning som ett hjälpmedel som kompletterar, inte ersätter, information som erhållits från blodsockermätare av standardtyp för användning i hemmet. Animas® Vibe™-systemet hjälper till att upptäcka episoder med högt och lågt blodsocker, vilket underlättar såväl akuta som långsiktiga behandlingsjusteringar och kan minimera förekomsten av sådana avvikelser. Tolkningen av Dexcom® CGM-resultaten ska baseras på de trender och mönster som visas med flera avläsningar i följd över tid.

Kontraindikationer:
CGM-sensorn och sändaren måste tas bort före undersökning med magnetresonanstomografi (MRT). Om läkemedel som innehåller paracetamol används medan CGM-sensorn är införd kan CGM-mätningens prestanda påverkas.

Varningar:
CGM är inte avsett att ersätta en blodsockermätare. CGM måste användas tillsammans med en blodsockermätare. Du måste testa blodsockret i fingertoppen med din blodsockermätare och använda det blodsockervärdet för att fatta beslut om insulindos eller behandling. Beslut om insulindosering får inte grundas enbart på resultaten av CGM. Symtom som är relaterade till låga eller höga blodsockervärden ska inte ignoreras. Om du har symtom på lågt eller högt blodsocker ska du använda blodsockermätaren för att kontrollera CGM-resultaten. Du bör kalibrera om CGM-enheten minst var 12:e timme. CGM-sensorer kan i sällsynta fall gå sönder. Om en CGM-sensor går sönder och det inte går att se någon del av den ovanför huden ska du INTE försöka avlägsna den. Sök läkarvård om du har symtom på infektion eller inflammation – rodnad, svullnad eller smärta – vid injektionsstället. Om din CGM-sensor går sönder ska du rapportera detta till kundsupport eller till den lokala Animas-återförsäljaren. CGM-enheten är INTE GODKÄND för användning på gravida kvinnor eller personer på dialysbehandling. CGM-enhetens säkerhet och effekt har inte utvärderats för applicering av sensor på andra stickställen än buken. Rådgör med din vårdpersonal och se användarhandboken till Animas® Vibe™ för viktig säkerhetsinformation om pumpbehandling och hur Animas® Vibe™ insulinpump ska användas.