Kontinuerlig glukosmätning, CGM

Viktigt

CGM är till för att följa vilken riktning ditt blodsocker är på väg och hur snabbt det förändras.

Insulinpumpen Animas Vibe kombinerar den allra senaste Dexcom G4 PLATINUM sensortekniken med Animas Vibe avancerade pumpteknologi. Det betyder att du får både funktionen CGM och alla andra funktioner som Animas insulinpumpar är kända för, t ex att de är vattentäta och hållbara, har finjusterad dosering och en färgdisplay med hög kontrast. Genom att använda CGM funktionen får man större möjlighet att förbättra sin blodsockerkontroll jämfört med enbart pumpbehandling.

Grunderna i hur du använder kontinuerlig glukosmätning (CGM)

För att kunna se trendkurvor och grafer i Animas Vibe måste en sensor och en sändare appliceras på kroppen (magen eller övre delen av skinkorna för barn 2-18 år). Sensorn sätts i underhudsfettet där den kontinuerligt avläser glukosnivån i vävnadsvätskan (kallad interstitialvätska) och sändaren snäpps sedan fast på sensorn. Vid kontinuerlig mätning sänder den lilla sensorn sensorvärdena till pumpen var 5:e minut. Du kan se om ditt blodsocker är på väg upp eller ned och hur snabbt det rör sig. Du kan se dina trender under olika tidsperioder och tillsammans med blodsockervärden tagna från fingertoppen göra insulinjusteringar så snart de behövs.* Det är mycket viktigt att notera att sensorvärdet i interstitialvätskan skiljer sig något från det som finns i blodet, så sensorns uppgift är inte att berätta vilket blodsockervärde du har — det är fortfarande en uppgift för din mätare. Istället följer sensorn hur ditt blodsocker beter sig, vilket är något mätaren inte kan göra.

Se ditt blodsocker med tydliga, pedagogiska färgerAnimas
Pedagogiska trendpilar och grafer i olika färger visar vart glukosnivån är på väg och hur snabbt det rör sig. Färgerna (röd, grön och blå) gör det lätt att tolka informationen på skärmen. Informationen går snabbt att se och tillsammans med resultaten av dina blodsockertester tagna i fingertoppen hjälper den dig att justera insulindoserna.

En veckas mätperiod i varje sensor

sensorAnimas Vibe är den enda pump med integrerad CGM som används tillsammans med en sensor som är godkänd för användning i hela 7 dagar. Se en hel veckas mönster utan några avbrott. Dexcom G4 PLATINUM sensorns appliceringsnål är en av de tunnaste på marknaden. Storleken kan närmast jämföras med nålen i ett infusionsset. Sensorn levereras med en integrerad nål (ett allt-i-ett system) och är till för engångsbruk. Den appliceras under huden med hjälp av nålen och hålls på plats med tejp.

Liten, tunn sändare

DexmitterSändaren (Dexmittern) är liten, tunn och batteridriven. Sändaren återanvänds (sensorer byts) och har en garantitid på 6 månader. Den sänder trådlöst dina CGM värden direkt till insulinpumpen, så att du kan läsa av dem på displayen.

Utmärkt noggranhet
Dexcom G4 PLATINUM sensorn har utmärkt noggrannhet, framför allt i det hypoglykemiska området (2,22–4,44 mmol/L)†. Detta ger möjlighet att finjustera insulindoseringen med hjälp av CGM trenden*.

Enkla kalibreringsregler
Genom kalibreringar två gånger om dagen synkroniseras dina tester i fingertopparna med ditt CGM-system, så att värdena motsvarar varandra.
Dexcom G4 PLATINUM sensorer kan kalibreras när som helst när ditt blodsocker ligger mellan 2,2 och 22,2 mmol/L#.

Personligt anpassad
Trendgrafer i pedagogiska färger visar om blodsockret är lågt, högt eller ligger inom målområdet, i förhållande till de låga och höga varningar som ställts in i pumpen. Våra anpassningsbara varningar kan tala om ifall du börjar bli hög eller låg. Dessutom finns en trygg extra säkerhetsvarning, för lågt blodsocker på 3,1 mmol/L , som inte går att stänga av. Få upprepad varning genom praktisk snooze funktion. Allt för din säkerhets skull.

Nedladdning via Diasend
Till vardags kan du använda Diasend för att ladda ner data från din Animas Vibe och blodsockermätare.‡ Informationen lagras på den säkra Diasend webbplatsen. Du ser dina värden i diagram och grafer och du kan dela denna information med ditt vårdteam – också mellan återbesöken.**
Diasend nedladdning ingår gratis under hela garantitiden (4 år) för Animas användare.

 

*Du måste bekräfta dina glukosmätningar med ett test i fingertoppen innan du gör något.
#Kalibrering måste göras minst var tolfte timme.
† 60 patienter följdes under 7 dagars användning av Dexcom G4 PLATINUM sensorn. Sensorn kalibrerades efter den första timmen och därefter ungefär var tolften timme med manuell inmatning av SMBG från en OneTouch Ultra2 mätare
‡Du måste installera Diasend Uploader för att kunna ladda upp dina data till ditt Diasend®-konto.
**Diasend® är kompatibelt med PC-datorer som körs med Microsoft Vista, Microsoft® Windows XP, Windows 7 samt med Apple-datorer som körs med MAC OS 10.5.7 eller senare
¥DexCom G4 PLATINUM sändare är vattentät ner till 2,4 meters djup i 24 timmar

Avsedd användning

Insulinpumpen och CGM-systemet Animas Vibe (Animas Vibe-system) är indikerat för kontinuerlig subkutan infusion av insulin för behandling av insulinkrävande diabetes. Animas Vibe-systemet är också en anordning för glukosmätning som är indikerad för att upptäcka trender och spåra mönster hos vuxna och barn från 2 år med diabetes. Animas Vibe-systemet är avsett att användas av patienter i hemmet samt på sjukvårdsinrättningar. Animas Vibe-systemet är indikerat för användning som ett hjälpmedel som kompletterar, inte ersätter, information som erhållits från blodsockermätare av standardtyp för användning i hemmet. Animas Vibe-systemet hjälper till att upptäcka episoder med högt och lågt blodsocker, vilket underlättar såväl akuta som långsiktiga behandlingsjusteringar och kan minimera förekomsten av sådana avvikelser. Tolkningen av Dexcom CGM-resultaten ska baseras på de trender och mönster som visas med flera avläsningar i följd över tid.

Kontraindikationer:

CGM-sensorn och sändaren måste tas bort före undersökning med magnetresonanstomografi (MRT). Om läkemedel som innehåller paracetamol används medan CGM-sensorn är införd kan CGM-mätningens prestanda påverkas.

Varningar:

CGM är inte avsett att ersätta en blodsockermätare. CGM måste användas tillsammans med en blodsockermätare. Du måste testa blodsockret i fingertoppen med din blodsockermätare och använda det blodsockervärdet för att fatta beslut om insulindos eller behandling. Beslut om insulindosering får inte grundas enbart på resultaten av CGM. Symtom som är relaterade till låga eller höga blodsockervärden ska inte ignoreras. Om du har symtom på lågt eller högt blodsocker ska du använda blodsockermätaren för att kontrollera CGM-resultaten. Du bör kalibrera om CGM-enheten minst var 12:e timme. CGM-sensorer kan i sällsynta fall gå sönder. Om en CGM-sensor går sönder och det inte går att se någon del av den ovanför huden ska du INTE försöka avlägsna den. Sök läkarvård om du har symtom på infektion eller inflammation – rodnad, svullnad eller smärta – vid injektionsstället. Om din CGM-sensor går sönder ska du rapportera detta till kundsupport eller till den lokala Animas-återförsäljaren. CGM-enheten är INTE GODKÄND för användning på gravida kvinnor eller personer på dialysbehandling. CGM-enhetens säkerhet och effekt har inte utvärderats för applicering av sensor på andra stickställen än buken. Rådgör med din vårdpersonal och se användarhandboken till Animas Vibe för viktig säkerhetsinformation om pumpbehandling och hur Animas Vibe insulinpump ska användas.